เซียมไท้™ (SiamType)
เซียม = สยาม (Siam) ไท้ = ไทป์ (Type)

• ไม่ใช่บริษัท ไม่มีสำนักงาน แต่เป็นกลุ่มนักออกแบบอิสระ ซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
• จัดตั้งเพื่อสนับสนุนวิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบตัวอักษร
• ไม่รับนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา แต่ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษา และถ่ายทอดความรู้
• ยินดีเปิดรับผลงานของนักออกแบบตัวอักษรหน้าใหม่ เพื่อจำหน่ายในนามเซียมไท้™

การจำหน่ายฟอนต์

• แบบร่วมทุน เป็นราคาพิเศษในช่วงเวลาที่กำหนด มี 2 แบบ


แบบร่วมทุน ก สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักบวช นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป
แบบร่วมทุน ข สำหรับห้างร้าน องค์กร และบริษัทขนาดใหญ่


• แบบปกติ เป็นราคาหลังช่วงเวลาร่วมทุน มี 3 แบบ

แบบปกติ ก สำหรับครู อาจารย์ และนักบวช
แบบปกติ ข สำหรับนักออกแบบ บุคคลทั่วไป ห้างร้าน องค์กร และบริษัทขนาดเล็กและกลาง
แบบปกติ ค สำหรับองค์กร และบริษัทขนาดใหญ่

แต่เดี๋ยวก่อน!!!
การจำแนกประเภทผู้ซื้ออยู่ในดุลยพินิจของทีมงานนะจ๊ะ

 
 
E-mail: siamtypefund@gmail.com | Facebook: Siamtype